měření geopatogenních zón v bytě, domě a na pozemku

měření geopatogenních zón v bytě, domě a na pozemku

Geopatogenní zóny v byt?, dom? a na pozemcích v Praze a ve St?edo?eském kraji m??í zkušení telestéti pražského Centra Zdravý prostor, zabývajícího se celostní diagnostikou obytného prostoru. Pro? m??it geopatogenní zóny v bytech, domech a na pozemcích? Snažíte se zdrav?

měření geopatogenních zón v Praze a Středočeském kraji

měření geopatogenních zón v Praze a Středočeském kraji

Je m??ení geopatogenních zón v Praze a okolí Prahy n??ím specifické? Území Prahy je samo o sob? geologicky nejednotné a pom?rn? problematické. Navíc je protkané nespo?tem všudyp?ítomných inženýrských sítí, starých výkop?, zavážek a jiných narušení homogenity podloží. To, co z

odrušení a odstínění geopatogenních zón

odrušení a odstínění geopatogenních zón

Nejspolehliv?jší zp?sob zrušení nep?íznivého vlivu geopatogenní zóny na lidský organizmus je omezení doby pobytu v prostoru jejího p?sobení. V praxi to znamená p?edevším p?emíst?ní l?žek, pracovních stol? apod. mimo pásmo p?sobení geopatogenní zóny. Bohužel ne vždy je to z hlediska