Geopatogenní zóny v byt?, dom? a na pozemcích v Praze a ve St?edo?eském kraji m??í zkušení telestéti pražského Centra Zdravý prostor, zabývajícího se celostní diagnostikou obytného prostoru.

Pro? m??it geopatogenní zóny v bytech, domech a na pozemcích?

Snažíte se zdrav? jíst, sportovat, dýchat ?istý vzduch…ale p?estože o sebe pe?ujete, je tu ješt? n?co, co ?asto z?stává opomíjeno. Je to vliv energetického pole, v n?mž ve svých bytech prožíváte v?tšinu svého života. A p?itom práv? tato okolnost m?že v kvalit? vašeho života sehrávat docela významnou roli. M?že, nebo musí? A týká se to i konkrétn? vás? Pokusíme se na tyto otázky odpov?d?t:

Jak jste si jist? všimli, v?tšina stránek, v?novaných m??ení geopatogenních zón, pojednává o tomto tématu pom?rn? ultimativn?. A je na úsudku ?tená?? aby rozeznali, kdy se jedná o up?ímné varování a nebo zda se provozovatel stránek snaží vystrašit geopatogenními zónami ?tená?e t?eba proto, aby mu za nemalé peníze mohl prodat sv?j „jedine?ný technický prost?edek pro zaru?ené odrušení geopatogenních zón“. Na t?chto stránkách vás strašit nebudeme, protože od vás žádné peníze za jakýkoliv „hardware“ ur?it? chtít nebudeme.

Tak jak to tedy s vámi a geopatogenními zónami je? Je nespornou pravdou, že každý ?lov?k je citlivý jinak a na n?co jiného. A tak pokud práv? vy se po dlouhodob?jším sezení na ur?itém míst? cítíte namísto odpo?inutí spíše unaveni a jinde se vám to nestává, je pravd?podobné, že pat?íte k jedinc?m, kte?í jsou na vliv geopatogenních zón citliv?jší. A jestliže ve své posteli spíte špatn? a jinde se spánkem nemáte problém, tuto pravd?podobnost to nápadn? posiluje. Pro n?které lidi m?že krátkodobý pobyt bezprost?edn? v míst? výskytu geopatogenní zóny p?edstavovat ur?itou stimulaci. Tento efekt je však krátkodobý a p?i delší setrvání na tomto míst? se subjektivní pocit p?ísunu zvýšené energie vytrácí a spíše prom??uje v únavu, nebo zhoršení nálady. Pokud je v míst? p?sobení geopatogenní zóny l?žko, ur?ené k no?nímu odpo?inku, nedochází v pr?b?hu spánku k pot?ebné regeneraci organizmu. Pro silného a zdravého ?lov?ka to nemusí nutn? znamenat akutní problém. V p?ípad? oslabení organizmu se však rekonvalescence prodlužuje a bezproblémový zdravotní stav m?že postupn? ztrácet svoji dosavadní kvalitu. Zm??ením p?ítomnosti geopatogenních zón ve vašem byt? a t?eba jen p?íhodným p?est?hováním pár kousk? nábytku na vhodn?jší místo m?žete získat lepší fyzickou i psychickou pohodu a dobrý spánek. Eliminace zát?že, p?sobené dlouhodobým vlivem geopatogenní zóny, m?že výrazn? p?isp?t k regenraci organizmu a návratu dobrého zdraví. Složit?jší je to s malými d?tmi, které sami tuto okolnost nemohou posoudit. Jejich neklidný spánek by m?l tedy být vodítkem pro jejich rodi?e.

Každý z nás se v pr?b?hu ?asu prom??uje. A tak se i ?lov?k, který sám sebe pokládá za odolného a silného, m?že v n?které fázi svého života ocitnout v situaci, kdy jeho organizmus je oslaben fyzickými, nebo psychyckými vlivy a je t?eba po?ítat s tím, že tím se zm?ní i jeho (možná pouze domn?lá) vyšší rezistence v??i vlivu geopatogenních zón. Ale slíbili jsme , že strašit na t?chto stránkách nebudeme. Je tedy na vás, zda p?edchozí v?ty p?ijmete jako up?ímné varování. Vlastní rozvahu o svém p?ístupu k fenoménu p?sobení geopatogenních zón si tak jako tak každý dosp?lý ?lov?k musí ud?lat sám.

Podobn?, jako si n?kte?í lidé staví p?ízemní d?m, protože myslí na to, že jednou t?eba nevyjdou snadno do schod?, tak je pro uvážlivé stavebníky logické i to, že p?ed projektováním dispozic nového domu si nechají na stavebním pozemku nejprve zm??it geopatogenní zóny. P?ípady, kdy jsme pozváni k m??ení geopatogenních zón v novém dom? rok ?i dva po jeho dokon?ení, protože jeho majitelé se zde necítí dob?e, bývají ?asto bohužel pro ob? strany zna?n? emotivní. Byl-li totiž d?m postaven na výrazn? nevhodném pozemku, m?že být nalezení dlouhodob? ú?inného ?ešení ochrany jeho obyvatel p?ed negativním p?sobením geopatogenních zón i za hranou možného. Dívat se do o?í ?lov?ku, který se pro získání obydlí fatáln? zatížil hypotékou a pokr?it p?itom bezradn? rameny, je pro nás opravdu nelehké.

Dovolte použít p?irovnání: Pokud vy pat?íte mezi ?idi?e, kte?í rádi riskují i v aut? naloženém svojí rodinou, je pravd?podobné, že práv? vás stejn? žádné varování nep?im?je k tomu, abyste se o prevenci a m??ení geopatogenních zón ve vašem byt? ?i dom? zajímali. Tradice a zkušenosti, získávané již ?ty?i tisíce let, se vás nedotknou. Pokud však na t?chto stránkách aktivn? hledáte ?ešení, patrn? pat?íte spíše mezi ?idi?e, kte?í ve správnou chvíli umí sundat nohu z plynu a dokáží se zamyslet. Potom vám rádi pom?žeme.

Jak probíhá m??ení geopatogenních zón v bytech, domech a na pozemcích telestéty Centra Zdravý prostor?

Pomocí odeslání vypln?ného formulá?e, proklikem do e-mailu v pati?ce stránky, anebo p?ímo telefonem se s námi spojte a zeptejte se na vše, co vás v souvislosti s m??ením geopatogenních zón ve vašem byt?, dom? , ?i pozemku (parcele) zajímá. Snažíme se vždy co nejrychleji vyjít vst?íc a nalézt brzký termín pro uskute?n?ní m??ení. Samotné m??ení geopatogenních zón v rodinném dom? b?žné velikosti zabere obvykle p?ibližn? dv? hodiny a poté je ?as na spole?né hledání nejlepšího ?ešení k vylou?ení vlivu geopatogenních zón na obyvatele domácnosti. Obvyklým doporu?ením bývá vhodné p?emíst?ní l?žek, sedacího nábytku a pracovních stol? z místa prokázaného p?sobení geopatogenních zón. P?ejeme vám, aby práv? u vás bylo toho pot?ebného st?hování co nejmén?.

Mám zájem o m??ení GPZ: