Je m??ení geopatogenních zón v Praze a okolí Prahy n??ím specifické?

Území Prahy je samo o sob? geologicky nejednotné a pom?rn? problematické. Navíc je protkané nespo?tem všudyp?ítomných inženýrských sítí, starých výkop?, zavážek a jiných narušení homogenity podloží. To, co z pohledu v?tšiny obyvatel pražské byty, domy a pozemky p?edevším odlišuje od obvyklých pom?r? ve zbytku republiky však není primárn? vysoká míra nežádoucích geopatogenních jev?, nýbrž hlavní odlišností jsou p?edevším vysoké ceny pražských a p?ípražských nemovitostí. Vždy? sehnat nyní v Praze a okolí dobrý byt, nebo stavební pozemek za p?ijatelné peníze, je úkol tém?? nadlidský. A pokud se to p?esto poda?í, má smysl omezovat se ješt? m??ením geopatogenních zón v byt? nebo na pozemku, který se zdá na první pohled být vyhovující? My jsme p?esv?d?eni o tom, že to smysl má. A pokusíme se zde vysv?tlit pro? :

Jak je to v pražských a st?edo?eských bytech a domech s výskytem geopatogenních zón?

Nekompromisní tržní systém, spole?n? s nedostatkem dostupných stavebních parcel, nutí stavebníky ve velkých m?stech využít každý kousek pozemk? ke stavb?, bez ohledu na to, zda p?íroními vlivy, nebo lidskou ?inností byla v minulosti homogenita podloží pod parcelou narušena. S ur?itou mírou výskytu geopatogenních zón je tak nutné po?ítat tém?? v každém pražském dom?. Naše dlouhodobá praxe p?i m??ení geopatogenních zón v Praze a okolí nám tento záv?r spolehliv? potvrzuje.

Jednotlivé pražské lokality nejsou výskytem geopatogenních zón zatíženy rovnom?rn?. Je smutné, setkávat se p?i m??ení geopatogenních zón v pražských bytech i s lidmi, kte?í si, podle jejich vyjád?ení, „chodí od svého bytu odpo?inout do práce“. A neradostné výsledky z m??ení geopatogenních zón v jejich byt? jim dávají za pravdu. Avšak toto jsou, našt?stí, extrémy. Ve v?tšin? pražských byt? i rodinných dom? se po d?kladném m??ení a dobré rozvaze poda?í nalézt ?ešení, které obyvatele bytu p?inejmenším uspokojiv? ochrání p?ed nep?íznivým vlivem geopatogenních zón. Pochopiteln?, ?ím po?etn?jší rodina obývá menší rozlohu bytu, tím klesající je v p?ípad? vyššího výskytu geopatogenních zón pravd?podobnost nalezení dokonale vyhovujícího ?ešení. Avšak i pouhý citliv? vyhledaný kompromis je daleko p?ijateln?jší, než úplné zanedbání problému. P?edevším je v tomto smyslu t?eba brát ohled na d?ti. Ve v?tších bytech a v rodinných domech nebývá pro zkušeného telestéta po pe?livém zam??ení geopatogenních zón nalezení dobrého ?ešení zpravidla tolik obtížné. V této souvislosti je t?eba poznamenat, že v podstat? jediným skute?n? spolehlivým opat?ením, chránícím p?ed nep?íznivými vlivy geopatogenních zón, je omezení doby pobývání bezprost?edn? v míst? jejich p?sobení. V praxi to znamená p?edevším vhodné p?emíst?ní l?žek, sedacích souprav, pracovních stol? apod. Aplikování r?zných ochranných technických prost?edk? pro odrušení geopatogenních zón je velmi sofistikovaná problematika a výsledky t?chto snah se p?i následném nezávislém kontrolním m??ení, které je v takovém p?ípad? vždy nezbytností, jeví zejména z hlediska dlouhodob?jšího p?sobení p?inejmenším jako nejisté. Z tohoto hlediska je uvážlivé nesv??ovat m??ení geopatogenních zón ve svém byt? obchodník?m-„telestét?m“, jejichž objektivita m??ení m?že být výrazn? deformována jejich snahou o dosažení vysokých zisk? z prodej? nákladných technických prost?edk? k odrušení ?i odstín?ní „objevených“ geopatogenních zón. O tom, zda se za lákavou internetovou nabídkou tzv. „dotovaného m??ení“ (dotovaného kým???) nezkrývá práv? tato motivace, je t?eba se vždy p?edem velmi d?kladn? p?esv?d?it.

Takže m??it v Praze geopatogenní zóny, nebo nem??it?

Jako obyvatelé velkého m?sta jste trvale vystaveni vysoké mí?e psychického stresu, exhalací, hluku, sv?telného smogu, elektrosmogu….. a sou?asn? i vlivu geopatogenních zón. Je toho trochu moc najednou, že? A vše se vlastními silami ovlivnit nedá. N?co z toho však ano – a to je práv? ten zde probíraný negativní vliv geopatogenních zón. Váš pražský byt by m?l být pro vás oázou. M?žete-li v tomto smyslu pro sebe n?co ud?lat, ud?lejte to!

Mám zájem o m??ení GPZ: