Nejspolehliv?jší zp?sob zrušení nep?íznivého vlivu geopatogenní zóny na lidský organizmus je omezení doby pobytu v prostoru jejího p?sobení. V praxi to znamená p?edevším p?emíst?ní l?žek, pracovních stol? apod. mimo pásmo p?sobení geopatogenní zóny. Bohužel ne vždy je to z hlediska dispozice konkrétního obytného prostoru možné. V takovém p?ípad? se ?asto do ohniska pozornosti majitel? byt? dostávají internetové nabídky rozli?ných technických prost?edk?, jejichž prodejci slibují spolehlivé odstín?ní, nebo odrušení geopatogenních zón. Odstín?ní, nebo odrušení geopatogenních zón pomocí p?írodních, nebo technických prost?edk? je však velmi sofistikovaná problematika, kterou nelze spolehliv? ?ešit prost?ednictvím e-shopingu, nebo aplikací zjednodušujících p?ístup?. Nevhodná volba, nebo nep?esné umíst?ní takového prost?edku m?že být i kontraproduktivní. Záv?ry z nezávislých kontrolních m??ení, které je po aplikování opat?ení pro odrušení ?i odstín?ní geopatogenních zón následn? vždy t?eba vykonat, tak zpravidla neprokazují žádoucí pozitivní zm?ny v omezení negativního p?sobení geopatogenních zón. Aplikace neú?inného opat?ení m?že, krom? zbyte?ného finan?ního výdaje, p?edstavovat pro obyvatele bytu i nebezpe?ný zdroj zcela zavád?jícího pocitu bezpe?í. P?i dlouhodobém p?sobení geopatogenních zón v nezm?n?né intenzit? pak nelze vylou?it nep?íznivé následky.

Pokud jste již na radu n?jakého „telestéta-obchodníka“, ekonomicky zkryt? závislého na prodeji t?chto technických za?ízení, nainstalovali ve vašem byt? opat?ení k odrušení nebo odstín?ní geopatogenních zón, nechte si reálnou ú?innost tohoto za?ízení v konkrétních podmínkách vašeho bytu následn? ov??it prost?ednictvím nezávislých telestét?.

Telestéti Centra Zdravý prostor nejsou v žádném sm?ru závislí na ekonomických výsledcích, které by vyplývaly z úsp?šnosti „p?idruženého“ prodeje technických prost?edk? k odrušování ?i odsti?ování geopatogenních zón. Výsledky našeho m??ení geopatogenních zón jsou proto vždy nestranné. Odesláním vypln?ného formulá?e, nebo proklikem do e-mailu v pati?ce této stránky se nás kdykoliv nezávazn? zeptejte na vše, co vás v této souvislosti zajímá. Anebo nám rovnou zavolejte. Rádi Vám s veškerou otev?eností a odpov?dností pom?žeme vyjasnit p?ípadné pochybnosti o ú?innosti vašich nainstalovaných opat?ení pro odrušování, ?i odstín?ní geopatogenních zón.

Mám zájem o m??ení GPZ:


Informace naleznete též na stránkách www.zdravyprostor.cz .