Specializujeme se na m??ení geopatogenních zón p?edevším (nejen) v Praze a St?edo?eském kraji. P?i své práci v Centru Zdravý prostor vycházíme z dlouhodobých zkušeností, získaných p?i m??ení geopatogenních zón v bytech, domech, kancelá?ích i pozemcích na území Prahy a St?edo?eského kraje a opíráme se o odborné vzd?lání v p?íbuzných oborech.

Pomáhá nám znalost rizikových nehomogenit a tektonických poruch v podloží Pražské plošiny i v?domosti o výskytu a vlastnostech zvodn?lých vrstev. Orientujeme se v technických parametrech pražských podzemních inženýrských sítí i dopravy. Svoji práci p?i m??ení geopatogenních zón bereme odpov?dn? a chápeme ji p?edevším jako náš p?ísp?vek ke zlepšování kvality života obyvatel Prahy a St?edo?eského kraje.