Naše ceny za m??ení geopatogenních zón jsou transparentní a p?edem s vámi dohodnuté. Nezkrýváme se za žádné blíže nespecifikované dotace (vždy? p?ece žádné dota?ní programy na mapování GPZ ve skute?nosti nejsou nyní vypisovány!) a nebudeme vás v okamžiku identifikace škodlivé zóny (nap?íklad pod postýlkou vašich d?tí) emotivním vnucováním „zpracovávat“ ke koupi nákladných opat?ení pro její odrušení, kterého byste po opadnutí emocí s nejv?tší pravd?podobností litovali.

Termínov? se snažíme vždy vycházet co nejoperativn?ji vst?íc. Pokud si pot?ebujete cokoli nejprve ujasnit, neváhejte nás telefonicky nebo e-mailem kontaktovat.

Každý obytný prostor je originál a tak k n?mu p?istupujeme a hledáme specificky pro vás nejvýhodn?jší ?ešení. Od práce neodcházíme, dokud nejsme s výsledkem pln? spokojeni.

Ceník pro m??ení geopatogenních zón

Cena za m??ení geopatogenních zón v bytech a domech je od 500,- K? v závislosti na rozsahu požadovaného m??ení a na velikosti ?i ?lenitosti m??eného objektu. Konkrétní cenu za m??ení geopatogenních zón ve vašem byt? ?i dom? dohodneme spolu p?edem.

Cena za m??ení geopatogenních zón na p?ístupném pozemku s rozlohou 1000 m2 = 1.750,- K?. Konkrétní výše dohodnuté ceny se odvíjí od velikosti m??ené plochy a p?ístupnosti zam??ovaného území.

Množstevní slevy : P?i sou?asném m??ení dvou a více objekt? (nap?. d?m a pozemek, nebo více byt? v jednom dom? je cena za m??ení každého dalšího objektu výrazn? zvýhodn?na.

Dopravné :

  • Území Prahy …….. zdarma.
  • Mimo území Prahy ….. 4,- K?/1 km tam i zp?t od hranice Prahy, nebo dohodou.

V p?ípad? požadavku na písemné vypracování zprávy o m??ení geopatogenních zón je dodání zprávy ú?továno nad rámec dohodnuté ceny za zam??ení a vyzna?ení GPZ.